Písomné preskúšania z teoretických vedomostí k získaniu preukazu spôsobilosti pilota lietajúcich športových zariadení (LŠZ)
dištančnou formou

Prihlásenie

Pomocou prihlasovacieho formulára, ktorý je dostupný na adrese www.proaviate.sk/sk/apply a vyplnením základných údajov. Tieto údaje budú slúžiť aj ako kontaktné a fakturačné údaje.

Rozsah preskúšania

Predmet

Počet otázok

Držitelia preukazu
BPL, SPL, LAPL(H), PPL(H)
Letecké právo a postupy ATC 10 N/A
Ľudská výkonnosť 10 N/A
Meteorológia 10 N/A
Komunikácia 10 N/A
Navigácia 10 N/A
Základy letu 10 10
Prevádzkové postupy 10 10
Letová výkonnosť a plánovanie 10 10
Všeobecné vedomosti o lietadle 15 10
Celkom otázok 95 40
     
Celkový čas na  písomné preskúšanie 155 min 70 minút

Predmety opravnej skúšky majú rovnaký počet otázok ako počas preskúšania. Celkový čas sa určuje kľúčom – 1 predmet = 20 minút.

Organizácia a priebeh písomného preskúšania

Písomné preskúšanie sa vykonáva dištančne pomocou aplikácie ZOOM. Údaje k pripojeniu budú zaslané priamo preskúšavanému na mailovú adresu uvedenú v prihláške v dostatočnom predstihu.

Pre písomné preskúšanie je nevyhnutné, aby mal účastník stabilné internetové pripojenie s možnosťou obojsmernej hlasovej komunikácie a prenosu obrazu v reálnom čase.

Písomné preskúšanie pozostáva z písomného testu a je vykonávané pod dozorom.

Hneď ako sa dozor písomného preskúšania presvedčí, že je preskúšavaný pripravený, oboznámi ho so základnými pravidlami priebehu preskúšania a sprístupní mu test na vyplnenie.

Počas písomného preskúšania môže zároveň prebiehať preskúšanie iného študenta.

Ak má uchádzač počas preskúšania doplňujúce otázky, požiada o odpoveď osobu vykonávajúcu dozor takým spôsobom, aby nerušil ostatných prítomných.

Ak musí študent skúšku prerušiť (napr. návšteva toalety a pod.) musí si vyžiadať povolenie od osoby vykonávajúcej dozor.

Forma a obsah otázok

Test písomného preskúšania sa skladá z otázok s možnosťou výberu z niekoľkých odpovedí.  Pri každej otázke sú na výber uvedené minimálne tri odpovede, z ktorých je iba jedna správna.

Test na písomné preskúšanie je pripravený z teoretických predmetov  uvedených vyššie.

Kritériá úspešného vykonania skúšky

Na úspešné absolvovanie skúšky musí preskúšavaný dosiahnuť minimálne 75% z maximálneho možného počtu bodov za test z každého predmetu.

Opravná skúška

V prípade, ak preskúšavaný nedosiahol potrebný výsledok na úspešné preskúšanie, bude mu umožnené opakovanie skúšky s novým zadaním otázok.

Opravnú skúšku môže opakovať najviac do doby 18 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v  ktorom vykonával písomné preskúšavanie prvýkrát. Opravná skúška sa nemôže vykonať v ten istý termín ako prebehlo preskúšanie.

Maximálny počet opakovaní opravnej skúšky (iba z predmetov, z ktorých preskúšavaný nedosiahol požadovaný výsledok) je 3.

V prípade, že preskúšavaný ani počas týchto 3 opakovaní opravnej skúšky nedosiahol požadovaný výsledok, musí opakovať celé písomné preskúšavanie zo všetkých predmetov. Maximálny počet opakovaní takéhoto písomného preskúšavania je 2.

Cena preskúšania

Preskúšavanému po prihlásení bude vystavený riadny daňový doklad – faktúra a v elektronickej podobe zaslaný prostredníctvom e-mailovej správy.  Na fakturačné údaje budú použité údaje z prihlasovacieho formulára. Ceny sú vrátane DPH.

Preskúšanie z teoretických vedomostí k získaniu preukazu spôsobilosti LŠZ SNA
Prvé preskúšanie 65,- EUR
Každé opakovanie 25,- EUR
Pre držiteľov preukazov spôsobilosti BPL, SPL, LAPL(H), PPL(H)
Prvé preskúšanie 35,- EUR
Každé opakovanie 20,- EUR

Absolventi PROAVIATE teoretického kurzu LAPL(A)/PPL(A)/LŠZ SNA absolvujú toto preskúšanie v rámci kurzu.

V prípade ďalších otázok píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..